Ontmanteling Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Ontmanteling Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Albert Schweitzer ziekenhuis

In opdracht van ABB Bouwgroep ontmantelt Adex Groep het Albert Schweitzer ziekenhuis (voormalig Refaja Ziekenhuis-terrein) ten behoeve van herontwikkelingslocatie “Amstelwijck Park”. Ook de zusterflat en bijhorende bijgebouwen en het parkeerterrein zijn onderdeel van de scope.

Voordat de officiële ontmanteling begint, vinden er standaard toetsingen plaats. Eén hiervan is het Flora en Fauna onderzoek. De Wet natuurbescherming (voormalige Flora- en faunawet) richt zich op het beschermen van gebieden, soorten en houtopstanden. Uit het onderzoek voor dit project kwam naar voren dat er meerdere vleermuissoorten aanwezig waren, en zodoende is een ecologisch werkprotocol opgesteld dat de verblijfplaatsen van de beestjes vermeldt. Hierdoor kon Adex Groep anticiperen en  mitigerende en compenserende maatregelen treffen. Zo werden er bijvoorbeeld tientallen vleermuiskasten in de omgeving opgehangen waardoor de vleermuizen konden ‘verhuizen’. Ook is in de nabije omgeving een permanente vleermuistoren gerealiseerd. Na het treffen van deze maatregelen werd door de omgevingsdienst groen licht gegeven waarna het project definitief van start kon!

Dan kan het ontmantelingsproces beginnen!

Als eerst zijn in 2019 alle objecten van dit project onderzocht op asbest, waarna we zijn gestart met het saneren van de aanwezige asbest bronnen. Aansluitend zijn de bouwdelen gestript van alle niet steenachtige materialen. Dit heeft zo’n driekwart jaar geduurd. Tijdens deze fase is door het NEXT team de demontage en herbestemming van materialen verzorgd. Andere vrijkomende materialen zijn hoogwaardig gerecycled.

Hierop aansluitend is de totaalsloop gestart in september 2020. Op dit moment is de ontmanteling van het hoofdgebouw succesvol afgerond waarna we zijn gestart met het verwijderen van de fundaties, de aangrenzende verhardingen en de rioleringen. Afkomend (puinachtig) materiaal wordt op locatie met een mobiele breker vermaakt tot nieuwe bouwstof (menggranulaat). Deze bouwstof wordt deels op het project zelf, en deels in projecten in de directe omging van het project toegepast. Hiermee wordt veel transport voorkomen, waarmee overlast en CO2 uitstoot worden beperkt!

Naast de asbestsanering en de fysieke sloop van de panden behoort ook een bodemsanering en een tanksanering tot onze opdracht.

Als laatste fase zal rond de jaarwisseling de zusterflat, welke evenwijdig aan de A16 staat, worden gesloopt. Hierna zal begin 2021 het terrein bouwrijp worden overgedragen en zal ABB het proces opstarten voor de opbouw van nieuwbouwproject Amstelwijck Park.

667

Het belang van heldere communicatie

Gezien de omvang van het werk (65.000m2) en vanwege de ligging in een woonwijk is communicatie belangrijk. Voor aanvang is daarom een informatieavond georganiseerd voor omwonende waarop Adex Groep  het plan van aanpak heeft gepresenteerd. Tussentijds heeft in overleg met ABB en de directievoerder, Agel Adviseurs, een startbespreking plaatsgevonden waarbij een plan van aanpak en route is doorgesproken.

Tijdens het project zelf is er periodiek een vergadering met zowel de opdrachtgever als de directievoerder om elkaar te informeren over de voortgang en bijkomende zaken. Aan de aangrenzende woonwijk verzorgt ABB regelmatig een update via een nieuwsbrief, zodat de omwonenden ook op de hoogte blijven het gehele proces en de voortgang.

Collega René Moens maakte deze gave drone beelden